Categories

Author:Thomas A. Edison
Topics:Funny Quotes

Quote by Thomas A. Edison : “The chief function of the”

The chief function of the body is to carry the brain around. – Thomas A. Edison