Quote by Đặng Hoàng Giang : “Ngoài chuyện đọc sách giáo”

Ngoài chuyện đọc sách, giáo dục trẻ con là cái mà người Việt luôn tầm sư học đạo. Tình hình rối như canh hẹ. Lúc thì người ta khuyên nhau nên nuôi con thành nhẫn nại, khiêm nhường như người Nhật – Đặng Hoàng Giang