Categories

Author:Bunpei Yorifuji
Topics:Quotes about Science

Quote by Bunpei Yorifuji : “In the future everyone will”

In the future, everyone will be a scientist. – Bunpei Yorifuji