Categories

Author:Bùi Văn Nam Sơn
Topics:Quotes about Science

Quote by Bùi Văn Nam Sơn : “Không nên đánh giá một”

Không nên đánh giá một khoa học ở bản thân nó, mà ở trong sự đóng góp của nó cho sự hiền minh nói chung. – Bùi Văn Nam Sơn