Quote by Bùi Văn Nam Sơn : “Không nên phân biệt kiểu”

Không nên phân biệt kiểu… nhị nguyên một bên là khoa học tự nhiên và bên kia là khoa học nhân văn (triết học), một bên là khoa học thường nghiệm và bên kia là khoa học không thường nghiệm! Ta chỉ có một thế giới và một cây đại thụ của tri thức mà […]

Quote by Bùi Văn Nam Sơn : “Không nên đánh giá một”

Không nên đánh giá một khoa học ở bản thân nó, mà ở trong sự đóng góp của nó cho sự hiền minh nói chung. – Bùi Văn Nam Sơn