Categories

Author:Apollo Figueiredo
Topics:Knowledge Quotes

Quote by Apollo Figueiredo : “Getting high only made me”

Getting high only made me think of you more. – Apollo Figueiredo